Fotografijų parodos „Bradūno žemė“ atidarymas (Rūdiškės)

Rūdiškės

2018 m. vasario 1 d., 13 val. Rūdiškių miesto biblioteka kviečia į fotografijų parodos „Bradūno žemė“ atidarymą. Parodą, jos idėją ir darbus pristatys LR Seimo nario Stasio Tumėno patarėjas Nerijus Brazauskas.

Fo­to­kon­kur­sas „Bra­dū­no že­mė“ bu­vo skir­tas poe­to, pub­li­cis­to, re­dak­to­riaus Ka­zio Bra­dū­no 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­žy­mė­ti. Sei­mo na­rys dr. Sta­sys Tu­mė­nas kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šą­ja bib­lio­te­ka bei UAB Šiau­lių spaus­tu­ve va­sa­rą pa­kvie­tė Lie­tu­vos gim­na­zi­jų, ko­le­gi­jų bei aukš­tų­jų mo­kyk­lų jau­nuo­lius da­ly­vau­ti fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­se „Bra­dū­no že­mė“.

Kon­kur­se da­ly­va­vo 29 da­ly­viai, ku­rie at­siun­tė 51 fo­tog­ra­fi­ją. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma 30 nuo­trau­kų, ku­rias at­rin­ko kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai. Fo­tog­ra­fi­jo­se moks­lei­viai ir stu­den­tai sa­vi­tai už­fik­sa­vo Lie­tu­vą (jos gam­tą, kraš­to­vaiz­dį, is­to­ri­nes vie­tas, pi­lia­kal­nius, so­dy­bas, kry­žius, mu­zie­jus etc.).

Kviečiame dalyvauti.

Rūdiškių biblioteka
Statybininkų g. 23, Rūdiškės, Trakų r.

QR kodas
Trakų informacinis centras
Rock and roll bibliotekininkas
Eklasika
Interaktyvi biblioteka
Vilnijos vartai